Ändringar i lagen som berör sotning – fastighetsägarens ansvar ökar

Det tidigare distriktssotningsavtalet upphörde att gälla 31.1.2019. Nuvarande sotningsintervaller bibehålls och sotningsarbetet kan även i fortsättningen endast utföras av en person som avlagt yrkesexamen för sotare.

I byggnader som används för stadigvarande boende ska eldstäder och rökkanaler sotas med minst ett års mellanrum, och i byggnader som används som fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Den viktigaste förändringen är att sotaren inte längre hör av sig och meddelar om när sotning av fastighetens eldstäder och skorstenar ska utföras. Fastighetsägaren ska själv hålla koll på när fastigheten senast sotats och när nästa sotning ska utföras. Då sotning ska utföras ska fastighetsägaren beställa den lagstadgade sotningstjänsten direkt av sotaren. Ett utdrag ur lagen finns sammanfattat här: Utdrag ur lagen. 

I och med ändringen är det allt viktigare för fastighetsägaren att känna sin fastighet. Sotaren har skyldighet att ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete.

Av sotningsintyget ska framgå följande:
1) Fastighetens/byggnadens adress
2) Vem som utfört sotningen
3) Tidpunkten för sotningen
4) Vidtagna åtgärder
5) Observerade fel och brister. (Fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att kunden kan börja vidta behövliga åtgärder.)

Det kan även vara skäl att fråga om sotningspriset innan man beställer sotning.

Lag om ändring av räddningslagen hittas via följande länk: Lag om ändring i räddningslagen.