Fusionsärendet återremitterades – arbetet fortsätter

För att en samgång ska kunna träda i kraft från och med den 1.1.2020 krävs att avtalet godkänts av både Korsholms och Vasas styrelser och fullmäktigen. Dessutom ska en anhållan om samgång skickas in inom april månad till statsrådet.

Pernilla Vikström (SFP) föreslog tidigt under kommunstyrelsens möte att hela samgångspaketet skulle återremitteras för fortsatt behandling. Hennes förslag godkändes efter omröstning med rösterna 9-4. Det betyder i sin tur att tidtabellen för en samgång 2020 inte håller.

-          I beredningen och i anmärkningarna framkom att avtalet innehåller brister. Kritiken riktades mot mig som chefsförhandlare för Korsholm och den tar jag till mig. Därför anser jag inte att vi kan skicka vidare detta avtal till fullmäktige. Våra förtroendevalda och våra invånare förtjänar ett bättre avtal, säger styrelseordförande Lars Gästgivars.

Som grund för en återremittering gavs att man vill tillmötesgå de inkomna anmärkningarna samt följande motiveringar:

För det första, resultatet av den rådgivande folkomröstningen där en majoritet av de röstande inte godkände en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor.

För det andra, såsom också framkommit i kommunstyrelsens behandling av sammanslagningsframställan 7.1.2019 § 4, att avtalsförslaget saknar förslag till en tjänstemannaorganisation, en utredning om konsekvenser för och förslag till nya samarbetsavtal för samarbetsområdena samt centrala principer för förvaltningsstadgans innehåll. Kommunstyrelsen önskar att dessa åtgärdas innan slutligt beslut fattas i ärendet.

För det tredje, efter kommunstyrelsens behandling den 7 januari har landskapsreformen fallit på nationell nivå, vilket innebär att organiseringen av social- och hälsovården i en ny kommun inte behandlats i tillräcklig utsträckning i avtalsförslaget.

För det fjärde, kommunernas preliminära bokslut för 2018 är även sämre än man tidigare prognostiserat, vilket innebär att balanseringen av en ny kommuns ackumulerade underskott försvåras.

-          Jag trodde att flera av de saker som lyfts upp kunde lösas efter att beslutet om samgång hade fattats. Detta eftersom jag litar och har alltid litat på min förhandlingspartner. Men alla delar inte min åsikt, konstaterade Gästgivars.

-          Styrelsens beslut om återremittering kräver en ny tidsplan, nya tilläggsresurser och en ny organisering. Detta ska nu tas fram och i slutet av april eller i början av maj så kommer styrelsen att få ta ställning till det, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Processen fortsätter nu med att de representanter från Korsholm och Vasa som suttit i den gemensamma ledningsgruppen för en samgång samlas till möte under onsdagen (27.3). Men mötet är inte ett officiellt förhandlingsmöte och inga formella beslut kan fattas under mötet.

-          Då beslutet att godkänna avtalet och lägga fram det till påseende fattades den 7 januari tog den gemensamma ledningsgruppens förhandlingsmandat från Korsholms sida slut. Detta eftersom den hade i uppgift att ta fram ett samgångsavtal, vilket den då hade gjort, säger Ahlberg.

Fullmäktige i Korsholm sammanträder nästa gång den 2 april, medan kommunstyrelsen sammanträder nästa gång den 8 april.