Ny lag upplöser de kommunala vägnämnderna

Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. De uppgifter som de kommunala vägnämnderna har upphör den 31 december 2019.

Kommunernas uppgifter minskar i och med den nya lagen. Här följer tre viktiga punkter:

1)      De kommunala vägnämndernas uppgifter i fråga om förrättning av enskild väg överförs i huvudsak till Lantmäteriverket.

2)      Ändring i ett avgörande som träffats vid en förrättning av enskild väg söks genom besvär hos jorddomstolen.

3)      Ärenden som gäller klander av väglagets beslut överförs helt och hållet till tingsrätterna för avgörande.

Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten tilldelas nya uppgifter. Uppgifterna gäller avlägsnande av en byggnad, anläggning eller växtlighet från frisikts- och skyddsområden i vissa situationer samt beviljande av undantag från bygginskränkning.

Vid behandlingen av ovannämnda tillstånd och undantag iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen på inspektioner, hörande av parter och beslutsfattande. Ändring söks genom förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen.

Inget organ sköter förlikning
Något egentligt förhandlings- eller förlikningsorgan som skulle behandla vägdelägarnas och väglagens tvister anges inte i lagen. Myndigheterna ger råd inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förvaltningslagen.

Tanken är att det i fortsättningen är landskapen som ska ta sig an rådgivnings- och förlikningstjänsterna. Möjligheten att söka rättelse i väglagets beslut hos själva väglaget leder förhoppningsvis till färre klanderärenden vid tingsrätten.

Kommunalt stöd även i fortsättningen
Kommunerna kan även i fortsättningen, om de så vill, understöda enskilda vägar. Förutsättningen för beviljande av bidrag för väghållningen skiljer sig ändå från tidigare.

För att bidrag ska kunna beviljas måste ett väglag ha bildats för att sköta de ärenden som gäller vägen. Uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen måste även vara uppdaterade i informationssystemet för väg- och gatunätet om man ska ha rätt till bidrag.

Kravet på att bilda väglag medför inte nödvändigtvis ny praxis, för många kommuner har redan hittills understött endast befintliga väglag. Kommunen kan såsom hittills även vara vägdelägare förutsatt att kommunen äger en fastighet som finns på ett område som en enskild väg betjänar.

Den nya lagens övergångsbestämmelser
För behandlingen av ärenden som vid lagens ikraftträdande är anhängiga i sådana vägnämnder som avses i den upphävda lagen tillämpas de bestämmelser som gällde när den nya lagen trädde i kraft. Vägnämndernas uppgifter dras in den 31 december 2019.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid vägnämnderna den dagen övergår till den myndighet som är behörig enligt den nya lagen, och på behandlingen tillämpas den nya lagen. Ändring i ett beslut som har fattats före lagens ikraftträdande söks enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

Lagen i sin helhet hittas via följande länk: Lagen om enskilda vägar.