Planerna för storindustriområdet är färdiga

Detalj- och delgeneralplanerna för storindustriområdet Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm är färdiga och har vunnit laga kraft. Planerna gör det möjligt bland annat för batteriindustri att snabbt etablera sig på området.

Det planlagda området är beläget i både Vasa och Korsholm. På Vasa stads sida heter planområdet Långskogen och på Korsholms sida Granholmsbacken. Planläggningen av områdena startade våren 2017. Den översiktliga planeringen av området gjordes i delgeneralplaner som preciserades med detaljplaner. Planläggningen tog drygt ett år.

Området ger rum för stora fabriker

-       Primärt mål för planen är att göra det möjligt att förlägga en batterifabrik på området men ett önskemål med planen är också att göra det möjligt för anknytande funktioner och annan industri, såsom underleverantörer, att etablera sig på området, berättar Vasa stads planläggningsdirektör PäiviKorkealaakso och Korsholm kommuns planläggningschef Barbara Påfs.

I planerna är fyra större industrikvarter anvisade och i dem är det möjligt att förlägga batterifabriker eller motsvarande industriverksamhet (T/kem-områden). Det största kvartersområdet finns i bägge kommunerna och möjliggör en byggnadsyta på nästan 200 hektar.

Logistiskt utmärkt läge

Områdets läge är logistiskt sett utmärkt i och med att det finns i flygfältets omedelbara närhet. Det gränsar även till järnvägen och riksväg 3 och 8 finns i närheten. Inte heller Vasas internationella hamn är långt borta.

Planläggningen av storindustriområdet och det miljökonsekvensbedömningsprogram som utarbetades under den var ett prov på ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheterna. De myndigheter som styr planläggningen och tillståndsförfarandena deltog aktivt i planeringen på ett sätt som främjade den. De uppmuntrande erfarenheter som planeringsprocessen gav kan i fortsättningen utnyttjas även inom andra betydande utvecklingsprojekt.

-       Vasa stad och Korsholms kommun vill tacka alla som har deltagit i planeringen av området, framför allt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Säkerhets- och kemikalieverket, säger direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Ytterligare information ger:
Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, Vasa stad, tfn 040 540 5412
Direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä, Vasa stad, tfn 040 135 4958
Planläggningschef Barbara Påfs, Korsholm kommun, tfn 06 327 7175
Teknisk direktör  Ben Antell, Korsholm kommun, tfn. 06 327 7199