Skatterna höjs inte i Korsholm 2020

Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 14.11 att inte höja skatterna för 2020. 

Inkomstskattesatsen från 2019 bibehålls och landar även 2020 på 20,75 procent. 

Inte heller fastighetsskatterna justerades.