Arrangemang

Här publiceras info om de specialarrangemang som uppstår under projektets gång. 

Vecka 49
Avverkning och schaktning inleds på LPA området intill Ekstra och Gamla torget.

Vecka 48-50
Kommunen inleder byggandet av det nya torget. Först ut är byggandet av en ny parkeringsplats mellan gamla torget och Ekstra. Området är utmärkt på bifogad karta med betäckningen LPA: Plankarta över Smedsby centrum.  

På grund av arbetena, som bland annat inkluderar sprängning, kommer trafikarrangemangen att påverkas under arbetets gång. Parkeringsmöjligheterna i anslutning till området kommer under denna tid vara begränsade. 

Skede 2 inleds vid månadsskiftet november-december.

Vecka 40
Gatubelysningen kopplas.

Vecka 36-37
Färdigställande arbeten och asfaltering av de sista delarna. 

*På grund av att regnvattnet inte avlägsnade sig på önskvärt vis, runt det berörda området vid rondellen, så kunde det inte asfalteras då det var tänkt. Därför förblev området oasfalterat och några korrigeringar gjordes. Under första halvan av september är det tänkt att asfalteringen ska vara gjord.*

Vecka 35
Slänter samt färdigställande arbeten.

Vecka 34
Asfaltering av cykelvägar onsdag-fredag.
Väster sida av gångtunnel montering av stödmur nere längs cykelvägen.
Släntarbeten samt färdigställande arbeten. 

Vecka 33
Asfaltbottnar samt återfyllning av vatten och avloppsledningskanaler söder om rondellen.
Centrumvägen - vattenlednings kopplingsarbeten. 

Vecka 32
Parkeringen mellan Piffi och Ämbetshuset kommer vara stängd 8.8-10.8 på grund av dränerings- och asfalteringsarbeten.
Fyllningsarbeten utförs även i området under veckan. 

Vecka 31
Kantstenarna läggs på plats i anslutning till rondellen och vägrenarna färdigställs. 

Rörkanalerna färdigställs och täcks igen. 

Vecka 29 och 30
Semesterstopp.

Vecka 28
Fortsättning av rörläggning väster om rondellen. Asfalteringen kan eventuellt fortsätta i början av veckan.

Bankfyllning av Bölevägen samt fyllning av konstruktionslager.

Bölevägen öppnas för trafik i slutet av vecka 28.

Vecka 27
Montering av kantsten- och stensättning vid rondellen.

Utformning av asfaltbottnar och sedan asfaltering av rondellen samt Centrumvägen.

Arbete med rörläggning inleds. 

Vecka 26
Förberedelser för stensättning och avlägsnande av gammal asfaltsyta.

Vecka 24-25
Centrumvägen kommer att vara enkelriktad ännu vecka 24, men under helgen 9-10.6 kommer den vara farbar i båda riktningar.

På tisdag 12.6 flyttas trafiken från norrsidan av Korsholmsvägen till södra sidan.

Färdigställande av ytvattenlinje genom rondell, med koncentration kring Fant infart görs först. Sedan monteras kabelrörskanaler runt rondellen.

Vecka 23-24
Rörarbeten längs Bölevägen, Emmavägen och arbetet med ytvattenrören vid den blivande rondellen fortsätter. 

Projektets infotavlor kommer att monteras under början av vecka 23. Sprängning av rörkanal inleds på tisdag 5.6.

Under veckan kommer Centrumvägen, mellan Marknadsvägen och Korsholmsvägen, att vara enkelriktad. Trafikanter kan svänga in på Centrumvägen från Korsholmsvägen, men inte tvärtom. Illustration över trafikarrangemanget hittas här: Trafikarrangemang v24

Kanalen längs Centrumvägen fylls upp och piffis gårdsplan städas upp.

Under vecka 24 färdigställs ytvattenlinjen genom rondellen och kabelrörskanaler monteras runt rondellen.

Vecka 20-21: 
Under denna tid kommer trafikljusen, skyltarna och refugerna i korsningen mellan Centrumvägen och Korsholmsvägen att avlägsnas. Vid parkeringen mellan ämbetshuset och Piffi kommer under samma tid en ny dagvattenlinje att grävas. 
Trafikanterna kan röra sig normalt i området, men uppmanas att vara uppmärksamma och reservera extra tid om man rör sig i rusningstid. I rusningstid kan större köbildning förekomma.