Aktuellt

VATTENTJÄNSTVERKET MEDDELAR OM BYTE AV VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR LÄNGS MED STENGÄRDSVÄGEN.

Vattentjänstverket inleder i början av oktober arbetet med att byta ut befintliga vatten- och avloppsledningar längs med en sträcka på ca 140 m längs med Stengärdsvägen. Se bifogad karta. Saneringen görs för att trygga vattenförsörjningen i området eftersom vi har haft många läckage på de gamla ledningarna som installerades när området byggdes.

Informationsbrev
Karta över området

Om det finns frågor gällande projektet så kan ni kontakta oss för vidare information.

Vattenförsörjningschef Allan Heir, allan.heir@korsholm.fi    050 69 615
Vattentjänstverkets arbetsledare Dan Antell, dan.antell@korsholm.fi    050 69 613 
Entreprenörens arbetsledare Juha Tanttari, juha.tanttari@raimoasikainenoy.fi 050 475 4455


Verksamhetsområde för vattentjänstverket 

Ett förslag till verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 4–18.6.2018 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (lagen om vattentjänster § 8).

Kartor över avloppsledningsnätverken:
Björköby
Jungsund
Karperö
Kuni
Kvevlax
Petsmo
Relpot
Singsby
Smedsby-Böle
Solf / Sulva
Toby-Helsingby
Veikars
Vikby
Västerhankmo

Kartor över vattenledningsnätverken:
Fastlandet
Skärgården

Åsikterna kan framföras senast 18.6.2018 till Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till vattentjanstverket@korsholm.fi.

Om det finns frågor gällande kartmaterialet kan man kontakta vattentjänstverkets personal, besöksadress Industrivägen 6 A, Smedsby.

Korsholm 1.6.2018
Vattentjänstverket

 


 

Vattentjänstverket meddelar

Fakturering av bruks- och grundavgifter för vatten 2018

  • Första fakturan skickas vecka 7 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.1–31.3.2018.

  • Andra fakturan skickas vecka 20 och är en uppskattningsfaktura för tiden 1.4–31.5.2018.

  • Tredje fakturan skickas vecka 35 och är en utjämningsfaktura som baserar sig på förbrukningen från förra avläsningen.

  • Fjärde fakturan skickas vecka 45 och är en uppskattningsfaktura för perioden 1.10–31.12.2018.

Mätaravläsningskorten för vatten skickas ut vecka 22.

Vattenmätaravläsningen 2018

Alla mätaravläsningskort postas som vanligt till kunderna i början av juni och förutom de tidigare anmälningsalternativen kan man fr.o.m. 1.6.2018 meddela vattenmätarställningen via kommunens webbplats. Väljer man det alternativet matar man in mätarnumret och pinkoden som finns på avläsningskortet och följer därefter anvisningarna. Man kan också samtidigt kontrollera hur mycket vatten som använts årligen på fastigheten under de senaste åren.

Fastighetens vatten- och avloppsanordningar

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Dan Antell. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Dan Antell kan kontaktas via telefon 050 69 613 eller via e-post dan.antell@korsholm.fi.

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen.

Kontakta mätteknikern Patrik Bondas om du vill ha kontrollerat höjderna på befintlig avloppsledning på fastigheten. Han nås via telefon 050 69 024 eller e-post patrik.bondas@korsholm.fi.