Ansökan om bygglov och tillstånd

byggbild bole
Bygglov (MBL 125 §)

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad (grundrenovering av byggnader), samt för utvidgning av en byggnad eller tillbyggnad av ett utrymme som kan räknas till våningsytan.    

Bygglov behövs dessutom för reparations- och ändringsarbeten om arbetet kan inverka på deras säkerhet som använder byggnaden eller för deras hälsoförhållanden, eller om användningsändamålet i byggnaden eller en del av den ändrar väsentligt.

Dylika ovannämnda ändringar kan t.ex. vara byggande av WC, tvättrum eller bastu, ändring av garage till bostadsrum, ändring av fritidsbostad till åretruntbostad och ändring av bärande konstruktioner eller brandteknisk sektionering.

Bygglov behövs inte för delning eller sammanslagning av bostadsrum, men däremot ett åtgärds-tillstånd (ifall bärande konstruktioner förblir intakta). Vid ändringen bör dock bostadsrummets minimiyta (7 m²) och minimi fönsteryta (ljusyta 1/10 del av golvytan) beaktas.

Ansökan om bygglov ska inlämnas till byggnadstillsynen senast den 15. i månaden före man önskar få ansökan behandlad. Ansökan kan behandlas när alla handlingar inlämnats.

 

Bygglovets giltighetstid och förlängning          

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft.

Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Om rättsliga förutsättningar för byggandet föreligger kan giltighetstiden förlängas med högst två år. Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på skild blankett. MBL § 143