Bygglov

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad, samt för utvidgning av en byggnad eller tillbyggnad av utrymme som kan räknas till våningsytan.

Bygglov behövs dessutom för reparations- och ändringsarbeten om arbetet sannolikt kan inverka på deras säkerhet som använder byggnaden eller för deras hälsoförhållanden, eller om användningsändamålet i byggnaden eller en del av den ändrar väsentligt. Dylika ovannämnda ändringar kan t.ex. vara byggande av WC, tvättrum eller bastu, ändring av garage till bostadsrum, ändring av

Bygglov behövs inte för delning eller sammanslagning av bostadsrum, men däremot ett åtgärdstillstånd (ifall bärande konstruktioner förblir intakta). Vid ändringen bör dock bostadsrummets minimiyta (7 m²) och minimi fönsteryta (ljusyta 1/10 del av golvytan) beaktas.

 egen hard

Nybyggnad, när du bygger eller utvidgar:
  1.  egnahemshus
  2. annan bostadsbyggnad
  3. en fritidsbostad
  4. ett garage, ett lager eller annan ekonomibyggnad
Ändring av användningsändamål:
  1. exempelvis; en ekonomibyggnad ändras till bostadshus
  2. användningen av en fritidsbostad ändras till åretruntboende
Grundförbättring, annan ändringändrings- eller reparationsarbete som är jämförbart med:
  1. uppförande av en byggnadutvidgning av en byggnad

  2. tilläggsutrymmen som kan räknas till byggnadens våningsyta

 

Bygglovets giltighetstid och förlängning

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft.

Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Om rättsliga förutsättningar för byggandet föreligger kan giltighetstiden förlängas med högst två år. Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på skild blankett.