Elektronisk ansökan

Nu kan du be om råd eller ansöka om lov också elektroniskt via Lupapiste - tjänsten. 
Tjänsten hittas via följande länk: Lupapiste.

Ta kontakt med byggnadstillsynen, då du behöver uppgifter om t.ex.

  • Bygglov
  • Åtgärdstillstånd och anmälan om åtgärd
  • Undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov
  • Rivningslov och rivningsanmälan
  • Tillstånd för miljöåtgärder
  • Byggbestämmelser
  • Tillsyn över den byggda miljön
  • Byggnadsskyddsärenden

 Att ta kontakt med byggnadstillsynen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovbehandlingen!