Rivningslov och -anmälan

Rivningslov / -anmälan (MBL 127 §)

 

Rivningslov

Rivning av en byggnad kräver tillstånd på ett detaljplanområde eller på ett område med byggförbud för utarbetande av en detaljplan, eller då det så har bestämts i generalplanen (MBL 53 §).

Separat tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygglov eller en godkänd gatu- eller vägplan förutsätter att byggnaden ska rivas. Tillstånd behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan därmed jämförbar mindre byggnad, om inte byggnaden ska betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull eller som en del av en sådan helhet.

I ansökan ges en redogörelse för hur rivningsarbetet ordnas. För ett egnahemshus och en ännu större byggnad anges också förutsättningarna för att behandla rivningsavfallet samt för att utnyttja användbara byggnadsdelar.

 

Rivningsanmälan

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska, om rivningen inte kräver rivningslov, underrättas skriftligt om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid kräva en lovsansökan ifall ett lov på grund av allmänt intresse eller grannarnas rättskydd är nödvändigt.

  

Handlingar som behövs för rivningstillstånd/-anmälan 
  • blankett för rivningstillstånd/-anmälan RK9
  • utredning av ägo- och besittningsförhållanden (t.ex. lagfartsbevis och/eller kopia på köpebrev eller arrendekontrakt)
  • utredning om byggnadens läge (tomtkarta)
  • utdrag ur detaljplan eller grundkarta
  • (situationsplan som projekteraren har undertecknat)
  • fotografi av byggnaden som ska rivas
  • vid behov blankett för hörande av grannar
  • utredning av rivnings- och saneringsavfallets behandling

 

Behandlingen av rivningsavfallet ska ordnas på ett sätt som miljövården i Korsholm förutsätter och en utredning ska göras om dylika avfall.


Godkännande av ansvarig arbetsledare: 
Rivning av en byggnad förutsätter att en ansvarig arbetsledare godkänns ifall det inte gäller ett litet rivningsarbete.