Undantag och prövning

Undantagslov/ Avgörande av planeringsbehov

 

Undantag från bestämmelserna i MBL eller från stadgar (t.ex. byggnadsordningen), bestämmelser, förbund och andra begränsningar som utfärdats med stöd av MBL kan beviljas av särskild orsak. Utanför detaljplanerade områden förutsätter byggandet för det mesta antingen avgörande av planeringsbehov eller undantagsbeslut innan bygglov kan beviljas. På detaljplanerat område fordras undantagsbeslut ifall byggandet avviker från planbestämmelserna. Nedan beskrivs kort när byggandet fordrar avgörande av planeringsbehov och / eller undantagsbeslut.

Undantagslov söks före bygglov.

 

Avgörande av planeringsbehov fordras   

ifall:

a) byggplatsen är belägen på ett område där det för att tillgodose användingsbehovet är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna friområden (området i behov av planering) (det som tidigare kallades tätbebyggelse) MBL 16 §.

b) byggandet har betydande miljökonsekvenser.

c) byggplatsen ingår i ett område som i kommunens byggnadsordning kräver planeringsbehov.

 

Undantagslov bör anhållas

 ifall:

a) byggplatsen ligger inom område där det råder byggförbud för utarbetande eller ändring av generalplan eller detaljplan (MBL 38 och 53 §),

b) de ansökta byggåtgärderna avviker från gällande regionplan, generalplan eller detaljplan (MBL 33, 43 och 58 §),

c) de ansökta byggåtgärderna avviker från kommunens byggnadsordning (MBL 14 §)

d) byggplatsen ligger inom strandområde, där det inte finns detaljplan eller en sådan generalplan där det särskilt bestäms att generalplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov (MBL 72 §).

    

Bygglov kan i strandzon dock beviljas direkt för:

1) byggande som behövs för bedriva jord- och skogsbruk eller fiskeri,

2) byggande för försvarets eller gränsbevakningens behov,

3) byggande för sjöfartens behov,

4) uppförande av ekonomibyggnad på samma gårdsområde som ett befintligt bostadshus, eller

5) renovering eller mindre utvidgning av ett befintligt bostadshus.

Med ett strandområde avses ett område som ligger i närheten/ influensområdet till ett vattenområde, dvs. havet eller ett vattendrag/sjö, å, bäck, träsk m.m. Ett strandområde är i regel ca 200 m brett, men kan vara smalare eller bredare beroende på terrängförhållandena, landskapet och vattenområdets betydelse.

 

Rätt att bevilja undantag

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelser, förbud och andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder (MBL 171 §). Observera att kommunen kan bevilja undantag och att undantag kan beviljas endast av särskilda skäl. 

  • Rättslig förutsättning för beviljandet av undantag är att det förekommer särskilda skäl.
  • Samtycke till undantag behöver inte alltid ges även om förutsättningarna föreligger. 

(MBL 174 § och 198 § 2 mom., MRF 87 §) 

 

Mindre undantag i samband bygglov     

Bygglovsmyndigheten kan i samband med bygglov bevilja mindre undantag från byggnads-bestämmelserna (MBL 175 §). Undantaget kan gälla detaljplanebestämmelser och byggnadens tekniska egenskaper. Typiska undantag från detaljplanebestämmelserna är överskridning av byggrätt, överskridning av byggnadsytans gräns, undantag från våningstalet eller användningsändamålet enligt detaljplanen. Undantagen som berör tekniska egenskaper kan t.ex. gälla bestämmelser om brandtekniska faktorer.

Förutsättningarna för små undantag gällande byggnadens tekniska och motsvarande egenskaper är dessutom att undantaget inte innebär att centrala krav som ställts för byggandet förbises.

Beslutet berättigar ännu inte i sig att bygga, utan det egentliga bygglovet ska ansökas under beslutets giltighetstid. Undantagsbeslutet och avgörande om planeringsbehov gäller i två år. Bygglov ska ansökas inom denna tid!

Ansökan om förlängning av beslut om undantag/avgörande om planeringsbehov kan inte ansökas, som man kan för bygglov.