Stadsfjärdsstråket, friluftsled

Stadsfjärdsstråket, friluftsled
Friluftsledsplanen är framlagd: 7-21.5.2019

På grund av problem med kommunens e-posttrafik har man möjligt att lämna in anmärkningar ännu 3.7.2019

Den planerade leden går till största delen på befintliga stigar, vägar och privata vägar samt vid åkerkanterna. I genomförandets första skede ansöks om friluftsledsförrättning för leden hos lantmäteriverket, varefter rutten kan märkas ut i terrängen och på kartan. I genomförandets följande skeden görs åtgärder som förbättrar framkomlighten på en del av ledens delar. Friluftsledens sträckning har planerats så att den inte medför några betydande olägenheter för fastigheterna och den nuvarande markanvändningen i området. I samband med friluftsledsförrättningen kontaktas markägarna och väglagen på nytt.

Planen för friluftsleden fastställs av NTM-centralen i Södra Österbotten. Före fastställandet av planen har tillfälle beretts för dem vars rätt eller fördel planen gäller att lämna in anmärkningar mot planen.

Anmärkningarna mot planen ska riktas till NTM-centralen i Södra Österbotten och lämnas in till Korsholms kommuns planläggning .

Kontaktperson: Barbara Påfs, 06 327 7175
Karta
Planbeskrivning
Bilaga 1, utredning (i tre delar)
- del 1
- del 2
- del 3