Smedsby centrum I

Smesby centrum

Lediga tomter

Kommunen bjuder ut tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Tomterna finns i Smedsby centrum. 

Nr Kvarter Tomt Areal (m²) Total byggrätt-vym² Årsarrende (€)
2* 18 1 2726 4 800 31 104
3 19 1 3258 4 800 31 104
         

* Sökande som önskar bygga på tomt 18/1 ges tilläggspoäng om sökande samtidigt planerar en större helhet som innebär byggande på tomt 6/6, vilken är i privat ägo.

Reserveringstiden är 1 år.
Reserveringsavgiften är 50 % av årsarrendet och gottgörs vid ingånget avtal.
Tomten kan arrenderas efter att bygglovsansökan har inlämnats.

MATERIAL:
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationer
Protokollsutdrag SBN 3.4.2019 §71
Reserverings principer för par-, rad-, och höghustomter
Ansökningsblankett

Tilläggsuppgifter:
Simon Weiner, tfn 06 327 7177

Ansökningarna ska lämnas in till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommuns planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.