Sjöskabb

Larver av sugmasken Cercaria ocellata kan efter badandet ge de badande stark klåda i huden, sjöskabb. Larver av Cercaria är parasiter hos vattenfåglar och snäckorna fungerar som mellanvärdar för dem i vattnet. Då larverna frigör sig ur snäckorna kan de tränga sig in i huden på de badande i stället för en vattenfågel och ge stark klåda och utslag. Klådan försvinner oftast på några timmar, men utslagen står längre kvar på huden.

Sjöskabb förekommer i grunda, vassbevuxna vatten. Allmänt underhåll av badstranden kan försämra livsvillkoren för larverna och på så sätt minska mängden av dem i badvattnet. Underhållsåtgärderna omfattar bl. a. att man slår vass, sandar badstranden och minskar antalet snäckor. Om man försämrar livsvillkoren för vattenfåglarna som står som värdar för larverna kan detta även minska antalet larver i badvattnet.

De badande kan förebygga sjöskabb med att undvika att vada i grunt vassbevuxet badvatten, gå och bada från bryggan, duscha genast efter simmandet eller torka huden med en grov handduk efter badandet.

På basis av den kontroll av badvattnets kvalitet som avses i förordningen kan man inte bedöma förekomsten Cercaria-larver i badvatten, utan åtgärderna måste vidtas särskilt i respektive situation.