Inomhusklimat

En god inomhusmiljö är viktig för människans välbefinnande. Man skall inte bli sjuk av den miljö man vistas i.

Problem med inomhusluft i våra bostäder är vanligare än man tror. Allt organiskt material kan mögla eller ruttna under gynnsamma fukt- och temperaturförhållanden. I en byggnadskonstruktion kan allt från grunden och golvet till väggar och tak fuktskadas och angripas av mögel. Orsaken kan vara byggnadstekniska felaktigheter, inbyggd fukt eller bristande underhåll.

En fuktskada som observeras skall omedelbart åtgärdas. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till uppkomst av mikrobtillväxt och eventuell sanitär olägenhet.
Typiska symptom hos människor som exponeras för mikrober är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Försvinner dessa symptom när man byter miljö kan det vara problem i den bostad eller i den lokal där man vistats.

När man stiger in i lokaliteter som är fukt- eller mögelskadade kan man ibland känna en unken lukt. Fuktskador som orsakar problem med inomhusluften förekommer ofta i våtutrymmen eller i samband med läckande rör.

Se också

Mera uppgifter om inomhusklimat hittar du bland annat på följande webbsidor:
hometalkoot.fi
Allergi- och astmaförbundet
Strålsäkerhetscentralen