Luftvård

Västkustens miljöenhet omfattar kommunerna Närpes, Kaskö, Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå. I Sydösterbotten samarbetar kommunerna Närpes, Kaskö och Kristinestad kring luftvården och mätningar av luftkvaliteten har pågått sedan 1993. Korsholm och Malax deltar i Vasaregionens samarbete kring luftvården.

Luftkvaliteten är i allmänhet god. Halten inandningsbara partiklar som överskrider riktvärdena förekommer tidvis på våren innan det damm som samlats under vintern har hunnit avlägsnas från gator och vägar.

Luftkvalitetsportalen

Aktuell information om luftkvalitet i Finland just nu hittar du på luftkvalitetsportalen.

Här hittar du uppgifter om luftkvalitetsmätningarna i Sydösterbotten och i Vasa.

Bioindikatorundersökningar

Luftföroreningarnas effekter på skogsnaturen har i Sydösterbotten kartlagts med bioindikatorundersökningar sedan början av 1970-talet. De första undersökningarna gjordes i Kristinestadsområdet åren 1972–1973. Bioindikatorundersökningarna går vanligtvis ut på att kartlägga lavar som växer på tallarnas stammar, bedöma tallarnas barrbortfall, genomföra kemiska analyser av tallbarren samt bestämma metallhalterna i mossor. I Sydösterbotten gjordes motsvarande analyser och undersökningar även på gran. I Vasaregionen undersöktes därtill halter av grundämnen i lavar och humus samt markens surhet. Bioindikatorundersökningar utförs vart femte år. I Sydösterbotten (Närpes, Kaskö, Kristinestad) och Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Malax, Storkyro, Jurva och Laihela) utfördes senaste undersökning åren 2012.

Rapporter

Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Sydösterbotten åren 2006-2007.
Miljöforskningsinstitutets meddelanden 173 (pdf-format)

Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Vasaregionen åren 2006-2007.
Miljöforskningsinstitutets meddelanden 174 (pdf-format)