Miljötillstånd

Det krävs miljötillstånd för verksamheter som medför en risk för förorening av miljön. År 2014 förnyades miljöskyddslagen (527/2014) och statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014). I bilaga 1 till miljöskyddslagen finns en förteckning över verksamheter som kräver miljötillstånd. Även andra verksamheter som kan orsaka förorening av yt- eller grundvatten, kan behöva ansöka om ett miljötillstånd. Enligt miljöskyddslagen krävs det tillstånd för ändringar i en verksamhet med ikraftvarande tillstånd om utsläppen ökar eller deras konsekvenser ökar miljöpåverkan eller om det sker väsentliga ändringar av verksamheten.

Verksamheter med miljötillstånd inom Västkustens miljöenhets område är t.ex. djurstall, pälsdjursfarmer, tillverkning av livsmedel, stenbrytning och -krossar samt behandling av avfall yrkesmässigt eller i anläggning. Västkustens tillsynsnämnds miljösektion avgör miljötillståndsansökningar för sådana verksamheter som enligt lagen avgörs av kommunens miljötillståndsmyndighet för verksamheter i Korsholm, Kristinestad, Kaskö, Närpes och Korsnäs. Övriga kommuner inom Västkustens miljöenhets område deltar inte i samarbetet för miljövården. Miljötillståndsansökningar för större verksamheter avgörs av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I förordningen listas verksamheter under den myndighet som avgör miljötillståndsansökan.

Ansökan om miljötillstånd görs skriftligen, blanketter finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst eller kan fås från miljöenhetens avdelning i Korsholm, Kristinestad eller Närpes. Det finns ifyllnadsinstruktioner till blanketter. Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten påbörjas och inlämnas i tre exemplar. Behandlingstiden för en miljötillståndsansökan varierar beroende på ärendets art. Man kan räkna med att behandlingstiden räcker minst tre månader efter att en komplett ansökan har lämnats in.

Ansökans behandlingsförlopp

Miljötillståndsansökan kungörs på kommunens anslagstavla samt på tillståndsmyndighetens webbplats under minst 30 dagar. Vid behov kan kungörelsen annonseras i en tidning. Rågrannar och andra berörda parter meddelas separat. Under kungörelsetiden kan de berörda parterna lämna in anmärkningar eller framföra sin åsikt om ansökan.

Efter kungörelsetiden bereds ett beslutsförslag som tas upp till Västkustens tillsynsnämnds miljösektion som avgör ärendet. Ett miljötillstånd beviljas om verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen och avfallslagen samt övrig aktuell lagstiftning. Den typ av verksamhet som planeras får inte strida mot kommunens samhällsplanering, t.ex. generalplan eller detaljplan. Miljötillståndet förenas med behövliga villkor om utsläpp, avfall, kontroll och andra åtgärder för att förebygga eller minska förorening av miljön. I tillståndet kan det anges om tillståndsvillkoren ska ses över samt ett datum för denna s.k. översynen. Ett miljötillstånd kan gälla tills vidare eller för en viss tid.

Miljösektionens beslut om miljötillstånd kungörs 30 dagar på kommunens anslagstavla. Ett meddelande om tillståndsbeslutet skickas till rågrannar och andra berörda. Vid behov kan meddelande om beslut annonseras i en tidning. Beslutet kan överklagas under kungörelsetiden till Vasa förvaltningsdomstol och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Se även:

Information om miljötillstånd
Blanketter och ifyllnadsinstruktioner
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland