Registerbeskrivning för TerveKuu-objektsdatabasen

Västkustens miljöenhet använder sig av en Tervekuu-databas över objekt inom övervakningen. I databasen sparas uppgifter och dokument med anknytning till övervakningen.

Enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) skall den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret, av vilken skall framgå

  1. den registeransvariges och vid behov dennes företrädares namn och kontaktinformation,
  2. ändamålet med behandlingen av personuppgifter,
  3. en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa,
  4. vart uppgifter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
  5. en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

Den registeransvarige skall hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig. Den utvidgade registerbeskrivningen, en s.k. dataskyddsbeskrivning, för TerveKuu -databasen finns nedan:

Dataskyddsbeskrivning för TerveKuu-databasen