Avloppsverk

En övervägande del av avloppsvattnet levereras till Påttska reningsverket i Vasa, i vilket Korsholms kommunen är delägare. En mindre del behandlas vid avloppsreningsverken i Kvevlax och Replot.

Till Påttska reningsverket pumpas 700 000  kubikmeter avloppsvatten per år och 135 000 kubikmeter behandlas vid kommunens egna avloppsreningsverk.

Avloppsvatten renas enligt av Västra Finlands miljötillståndsverk angivna gränsvärden. Analyser utförs av ackrediterat laboratorium och övervakas av kommunens hälsoskyddsmyndighet och NTM-centralen i Södra Österbotten.