Boende och samhälle

Byggande

Byggande

Boende

Utredning över avloppsvattensystem

FAB Korsholms Bostäder

Bostadsansökan
Hyresgaranti

Vattentjänstverket

Ansökningsblankett för anslutning till avloppsledningsnätet
Ansökningsblankett för vatten- och/eller avloppsanslutning
Bilaga till ansökningsblankett

Västkustens miljöenhet

Miljövård

Anmälan om lagring av gödsel (.pdf)
Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer (.pdf)
Ansökan om miljötillstånd
Registrering enligt miljöskyddslagen
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar skakningar och buller
Anmälan om muddring och slåtter
Anmälan om en åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område
Anhållan om förlängt tömningsintervall (.pdf)
Anmälan om gemensamt avfallskärl (.pdf)

Avlopp

Ansökan om avvikelse i fråga om behandling av avloppsvatten
Bilaga 2 Beskrivning av avloppsvattensystemet
Bilaga 3A Små avloppsvattenmängder
Bilaga 3B Anslutning till avloppsnätet
Bilaga 3C Hög ålder hos fastighetsinnehavaren och andra livssituationer
Bilaga 3D Långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning

Anhållan om befrielse från anslutningsskyldighet till allmänt avlopp (.pdf)

Marktäkt

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (.pdf)
Plan för utvinningsavfall (.pdf)
Utredning av hörande av grannar (.pdf)
Anmälan om tagningsmängd (.pdf)
Anmälan om tagande av marksubstanser för husbehov (.pdf)

Livsmedelstillsyn

Anmälan om avbrytande eller avslutande av verksamhet samt byte av innehavare (.pdf)
Anmälan om livsmedelslokal (.pdf)
Anmälan om material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (.pdf)
Anmälan om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal (.pdf)
Underrättelse om livsmedelsförsäljning i mobil livsmedelslokal på en ny ort (.pdf)

Miljöhälsovård

Anmälan enligt Hälsoskyddslagen 13 § (.pdf)
Bilageblankett 1, Skola (.pdf)
Bilageblankett 2, Daghem, klubblokal (.pdf)
Bilageblankett 3, Intensifierat serviceboende, vårdhem eller motsvarande (.pdf)
Bilageblankett 4, Tatueringssalong, skönhetssalong eller annan lokal där det utförs hudbehandling (.pdf)
Bilageblankett 5, nöjes- eller samlingslokal, idrotts- eller konditionssal (.pdf)
Bilageblankett 6, hotell och annan inkvarteringslokal (.pdf)
Bilageblankett 7, simhall, badstrand, badanläggning eller allmän bastu (.pdf)
Bilageblankett 8, solarium (.pdf)

Ansökan för detaljhandelstillstånd för försäljning av läkemedelspreparat avsedda för behandling av nikotinberoende (.pdf)