Olycksfall

Om det sker ett olycksfall i skolan/förskolan/daghemmet ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan vuxen. Vid behov uppsökes första hjälpen. Skolan/förskolan/daghemmet försöker få kontakt med barnets vårdnadshavare, så att någon kan hämta barnet endera från skolan/förskolan/daghemmet eller från första hjälpen.

Om barnet förs hemifrån till första hjälpen p.g.a. olycksfall som skett efter vägen till skolan/förskolan/daghemmet eller vid skolan/förskolan/daghemmet och om barnet remitteras till sjukhuset för vidareundersökningar ska de som tar emot barnet vid sjukhuset informeras om att det är fråga om olycksfall som skett i skolan/förskolan eller daghemmet.

Skolan/förskolan/daghemmet gör en "skadeanmälan" som skickas till dagvårds- och bildningsavdelningens kansli. Om olycksfallet medför oundvikliga och direkta kostnader för skjuts eller vård, ska vårdnadshavaren för att få ersättningar av försäkringsbolaget skicka kvitton till skolan/daghemmet och skolan/daghemmet skickar dem till dagvårds- och bildningsavdelningens kansli.

Försäkringen täcker:

Olycksfall som hänt

  • i skolan/förskolan/daghemmet
  • på vägen till och från skolan/förskolan
  • i samband med verksamhet som omfattas av läsårsplanen
  • under lägerskolan i hemlandet. Försäkringen täcker inte kostnader för sjukdomsfall eller försvunnet resgods. För lägerskola utomlands skall man ta en separat försäkring för resetiden.
  • skolskjuts som behövs p.g.a. olycksfall, läkarintyg krävs
  • glasögon som gått sönder i sådana fall där läkaren konstaterat sår, skråmor eller skador till följd av olycksfallet
  • kilometerersättning vid transport med privat bil ersätts enligt försäkringsbolagets taxa.

Korsholms kommun har avtal med försäkringsbolaget Pohjola.