Info och avgifter

Klientavgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2020

Maximiavgiften för familjens yngsta barn i heldagsvård är 288 € per månad och avgiften för följande barn i åldersordning är högst 144 € per månad. Avgiften för följande barn är 20 % av den avgift som fastställts för familjens yngsta barn.
Om avgiften är mindre än 27 € per månad uppbärs ingen avgift.
Avgifterna baserar sig  på Undervisning- och kulturministeriets direktiv (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017.
I familjens storlek räknas in personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller ett äktenskapsliknande  förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 144 euro för varje följande barn under 18 år i familjen.

Meddela om det sker förändringar i familjeförhållande (t ex familjeantal, separation, adressändring) till sekreterare för småbarnspedagogik och förskola.

Inkomstuppgifterna lämnas in till:

Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola, Lotta Back, lotta.back@korsholm.fi, tel 3277 250

Sekreterare för småbarnspedagogik och förskola, Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@korsholm.fi, tel 3277 204

Önskvärt att hushållets alla inkomstuppgifter lämnas in samtidigt per post eller e-post.

Antal personer i familjen

Inkomstgräns euro/månad

Avgiftsprocent

2

2 136

10,7 %

3

2 756

10,7 %

4

3 129

10,7 %

5

3 502

10,7 %

6

3 874

10,7 %

 

 

 

 


Klientavgiften i en tre personers familj med bruttoinkomst 3200 euro per månad är 48 euro (3200 - 2756 = 444 x 10,7 % = 48 euro)

Följande avgiftssystem finns inom kommunen:

Max 60 h/mån

Motsvarande 1 - 14 h/v

50 % av full avgift

61 - 86 h/mån

Motsvarande 15 - 20 h/v

60 % av full avgift

87 - 115 h/mån

Motsvarande 21 - 27 h/v

70 % av full avgift

116 - 149 h/mån

Motsvarande 28 - 34 h/v

80 % av full avgift

150 h/mån

Motsvarar minst 35 h/v

100 % av full avgift

 

1. Förskolebarn (4 timmar/dag)

Klientavgift utöver förskoleundervisning

Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri.

Inom förskoleundervisningen tillämpas samma verksamhetstider som inom grundläggande utbildning, dock med undantaget att förskoleundervisningen avslutas senast 31.5. 

2. Efterskänkande och nedsättning av avgift

Klientavgiften kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med beaktande av den betalningsskyldiges försörjningsplikt eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.
Då avgiften p.g.a. att inkomstutredning saknats fastställs den högsta avgiften. Om inkomstutredningar inlämnas efter fakturering  återbetalas inte skillnaden mellan den högsta avgiften och den avgift som fastställs enligt inkomstutredningen.

3. Avgift för rehabiliterande småbarnspedagogik

Delvis eller fullständig avgiftsfri plats inom småbarnspedagogiken beviljas gravt handikappade barn, enligt lagen om specialomsorger, om småbarnspedagogiken är antecknad som rehabiliterande verksamhet i specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan (IP). Om småbarnspedagogiken helt och hållet är rehabiliterande och familjen inte annars skulle använda sin rätt till plats inom småbarnspedagogiken och ett skilt beslut om specialomsorger tagits, tas ingen klientavgift.
Vårdnadshavaren skall tillställa en kopia av specialomsorgsplanen eller därtill anknuten individuell plan till anordnaren av småbarnspedagogik.
Befrielse från eller sänkning av klientavgiften beviljas från början av följande månad efter att ansökan lämnats. 

4. Frånvarons inverkan på avgifterna
  • Klientavgiften uppbärs endast för 11 kalendermånader under ett verksamhetsår. 

  • Småbarnspedagogiken samkoordineras under loven.

  • Om ett barns småbarnspedagogik börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, bestäms en lägre månadsavgift enligt antal timmar, (gäller nya barn).

  • Om barnet  på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken över 10 verksamhetsdagar (sammanhängande) under en kalendermånad, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften. För frånvaro på grund av sjukdom som varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.

  • Om barnet på grund av annan orsak är borta från småbarnspedagogiken hela kalendermånaden, uppbärs som avgift hälften av månadsavgiften.

  • Platsen för småbarnspedagogik kan överlåtas men avbrottet ska vara minst 4 månader och högst 1 år för att  avgiften inte ska debiteras. Överlåtelsen kan inte göras retroaktivt.

  • Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan ett avgiftsfritt avbrott i vårdförhållandet hållas. Avbrottet måste vara minst 2 hela kalendermånader men får vara högst 3 hela kalendermånader. Platsen inom småbarnspedagogik sägs inte upp. Avtalet kan inte ingås retroaktivt. Förskolebarn har rätt att delta i förskolan trots avbrottet.

5. Faderskapsledighet

Rätten till faderskapsledighet gäller tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård.

Enligt lagen om småbarnspedagogik 11 a § vårdas barnet inte inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår. Frånvaron under faderskapsledigheten är avgiftsfri dvs att månadsavgiften nedsätts i motsvarande mån som antalet frånvarodagar. De övriga barnen i familjen kan delta i småbarnspedagogik under faderskapsledigheten. Även om de övriga barnen i familjen är frånvarande under faderskapsledigheten, gäller avgiftsfriheten inte deras månadsavgift.

Frånvaro som beror på faderskapsledigheten ska anmälas till platsen inom småbarnspedagogik samtidigt som man anmäler om frånvaron till arbetsgivaren, dock senast två veckor före den planerade perioden. Faderskapsledigheten anmäls till daghemmet och till sekreteraren inom småbarnspedagogik. En kopia av FPA:s beslut om faderskapsledighet bifogas till sekreteraren för att den avgiftsfria perioden inom småbarnspedagogik kan bli beviljad.

Om faderskapsledigheten tas ut direkt efter föräldrapenningsperioden upphört är det bra att anhålla om en plats inom småbarnspedagogiken först från och med det reella behovet av småbarnspedagogiken uppstår. Det går även att skjuta upp småbarnspedagogikens inledningsdatum i den tidigare inlämnade ansökan på grund av faderskapsledighet.

6. Avtalets giltighet och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Avtalet om småbarnspedagogik gäller tillsvidare.
Varje barn inom den kommunala småbarnspedagogiken i Korsholm har erhållit en fortlöpande plats inom småbarnspedagogiken fram till skolstarten.
Rekommenderad uppsägningstid på avtalet är 30 dagar. Uppsägningen görs skriftligt. Förskoleplatsen behöver inte sägas upp.