Revidering av Björkö-Replot standdelgeneralplan

Revidering av Björkö–Replot stranddelgeneralplan
Framlagt 8.1–6.2.2020
Skede: Utkast ( MBF 30§)
Kontaktperson: Catarina Simons, planläggare
Kartblad
Plankarta del 1
Plankarta del 2
Plankarta del 3
Plankarta del 4
Plankarta del 5
Plankarta del 6
Plankarta del 7
Beteckningar och bestämmelser
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning


Framlagt: 3.1–1.2.2018
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63).
Kontaktperson: Catarina Simons, planläggare
Program för deltagande och bedömning

Markägare kan anhålla om önskad flyttning av utvisad byggplats senast 10.3.2018 för att den eventuella flyttningen ska kunna beaktas i denna revidering. Tidigare inlämnade anhållan behöver inte förnyas.

Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.