Registrering enligt miljöskyddslagen

En del verksamheter ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation istället för att ansöka om ett miljötillstånd. Verksamheterna finns nämnda i bilaga 2 till miljöskyddslagen. Dessa verksamheter är främst energiproducerande anläggningar som producerar minst 5 MW och under 50 MW, distributionsstationer för flytande bränsle med bränslecisterner som har en total volym på minst 10 m³ och asfaltstationer. Minimikraven för verksamheterna har fastställts i statsrådets förordningar. Miljötillstånd kan krävas t.ex. om verksamheten inte fyller de krav som fastställts i förordningen, verksamheten orsakar olägenhet för omgivningen, strider mot planbestämmelserna eller kan leda till förorening av vattendrag eller grundvattenområde. Anmälan behöver inte göras för verksamhet som kräver miljötillstånd.

Anmälan om verksamheten för registrering ska göras minst 90 dagar före verksamheten inleds till Västkustens miljöenhet i respektive kommun.

Se även

Information om registrering enligt miljöskyddslagen