Aktuellt

Verksamhetsområde för avloppsledningsnätet i Västerhankmo och i Kalvholm

Ett förslag till verksamhetsområde för avloppsledningsnätet i Västerhankmo och i Kalvholm är framlagda 11–31.10.2019  i Korsholms ämbetshus, andra våningen (lagen om vattentjänster § 8).

Karta Västerhankmo
Karta Kalvholmen

Åsikterna kan framföras senast 31.10.2019 till Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till vattentjanstverket@korsholm.fi.

Byggstarten för projektet blir under 2020 men beroende på kommunens beviljade budgetmedel för projektet kommer det byggas i etapper under de närmaste åren.

Enligt planeringen kommer projektet förverkligas med fastighetsvisa pumpstationer, men den exakta dragningen av avloppsledningarna och placeringen av pumpstationerna meddelas senare.

Om det finns frågor gällande kartmaterialet eller projektet överlag, kan man kontakta vattentjänstverkets personal, besöksadress Industrivägen 6 A, Smedsby.

Korsholm 11.10.2019 
Vattentjänstverket

Johanna Santamäki
Arbetsledare på Vattentjänstverket
050 5919 106
johanna.santamaki@korsholm.fi

 Allan Heir
Vattenförsörjningschef
050 696 15
allan.heir@korsholm.fi


Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut 10.10.2018 § 176 fastställt verksamhetsområdena för vattenledningsnätet och avloppsledningsnätet i Korsholm.

Närmare uppgifter ges av vattentjänstverkets mätningstekniker Patrik Bondas. Han nås på gsm 050 69 024 eller patrik.bondas@korsholm.fi.

Kartor över avloppsledningsnätverken:
Björköby
Jungsund
Karperö
Kuni
Kvevlax
Petsmo
Relpot
Singsby
Smedsby-Böle
Solf / Sulva
Toby-Helsingby
Veikars
Vikby
Västerhankmo

Kartor över vattenledningsnätverken:
Fastlandet
Skärgården

 


 

Fastighetens vatten- och avloppsanordningar

I de fastigheter där det saknas t.ex. skyddsrör kring inkommande vattenledning, fastighetsvis tomtavstängningsventil eller det är svårt att stänga ventilerna kring vattenmätaren kan man ta kontakt med arbetsledaren Dan Antell. Han gör en kostnadsuppskattning för den del som fastighetsägaren ska betala och kommer överens med fastighetsägaren om eventuella åtgärder.

Dan Antell kan kontaktas via telefon 050 69 613 eller via e-post dan.antell@korsholm.fi.

De fastigheter vars avloppsledning är inkopplad till det kommunala avloppsledningsnätet bör uppfylla kravet på 200 mm uppdämningshöjd (lägsta avloppspunkten i fastigheten bör vara 200 mm högre än anslutningsbrunnens lock). Detta berör speciellt hus med källarvåning om det finns golvbrunn i källarvåningen.

Kontakta mätteknikern Patrik Bondas om du vill ha kontrollerat höjderna på befintlig avloppsledning på fastigheten. Han nås via telefon 050 69 024 eller e-post patrik.bondas@korsholm.fi.