Kulttuuritoiminnan hankeavustus

Hankeavustusta voidaan hakea uuteen hankkeeseen*, joka täyttää hankkeelle asetetut vaatimukset. Hankeavustusta voivat hakea yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät. Hakemukseen liitetään hankkeen hankesuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma. Avustusta haetaan lomakkeella K.

Lomakkeet saat tästä!

Hankeavustusten valmistelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Hanke ilmentää kulttuuripiirteitä ja -muotoja.
- Hanke on yleishyödyllinen ja sen vaikutukset kohdistuvat suureen ihmisryhmään.
- Hanke on julkinen.
- Hanke herättää kiinnostusta kunnan kulttuuriperintöä kohtaan ja tuo sitä esiin.
- Hanke markkinoi kuntaa ulospäin luovalla ja taiteellisella tavalla.

Hankeavustusta ei myönnetä
- investointeihin tai kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
- tapahtumiin tai toimintaan, joka liittyy hakijan varsinaiseen toimintaan
- tapahtumiin, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen tarkoitus
- hankkeisiin, jotka liittyvät kirjan, elokuvan tai musiikin tuottamiseen ja joilla tavoitellaan henkilökohtaista etua
- hankkeisiin, joiden kustannukset muodostuvat hakemuksen tehneen ryhmän/yhdistyksen oman työn korvaamisesta (palkkakustannukset).

Selvitys ja avustuksen maksaminen
Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 15.12. Selvitykseen liitettävänä tositteena käy tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, josta ilmenee pankin arkistointitunnus, tai kopio tiliotteesta.

Hankkeen kustannusselvitykseen on sisällytettävä myös oman tai yksityisen (esim. rahaston tai säätiön) rahoituksen osuus.  Ellei selvitystä jätetä määräaikaan mennessä,  maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Käyttötarkoituksen muuttaminen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta ja erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja. Mikäli hankkeen laadussa, laajuudessa tai kustannuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia avustuksen myöntämisen jälkeen, lautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta muuttaa avustuspäätöstään. Edellä mainittuja muutoksia koskeva hakemus on tehtävä mahdollisimman pikaisesti niin, että uusi päätös voidaan tehdä ennen avustuksen käyttämistä.

Hakuaika 15.3.  klo 16.00. joka vuosi

*) Hankkeella on oma tavoite, joka pyritään saavuttamaan. Hanke suunnitellaan, toteutetaan ja saadaan päätökseen määräajassa. Hanke ei kuulu yhdistyksen ”normaaliin" toimintaan.