Kehittämisjaosto

Tehtävät

Kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Kehittämisjaoston tehtävänä on

1. valmistella kunnan palvelutarjonnan huomioiva ehdotus ohjausasiakirjaksi Mustasaaren kuntastrategian, strategisen yleiskaavan ja valtuuston hyväksymien muiden ohjausasiakirjojen pohjalta; valtuusto käsittelee ohjausasiakirjan talousarvion yhteydessä niin että ohjausasiakirja päivitetään vähintään joka toinen vuosi
2. vastata strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta sekä kunnan strategisesta maapolitiikasta
3. sovittaa yhteen kunnan investointihankkeiden suunnittelu ja esittää, miten hankkeet huomioidaan taloussuunnitelman investointiohjelmassa
4. vastata kunnan elinkeinopolitiikasta
5. vastata saariston, matkailun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä
6. valmistella vuosittain valtuustolle ehdotus viisivuotiseksi kaavoitusohjelmaksi
7. hyväksyä maankäytön tavoitteet sellaisten maankäyttösuunnitelmien (yleiskaava tai asemakaava) pohjaksi, jotka poikkeavat strategisesta yleiskaavasta tai muista yleiskaavoista
8. vastata kunnan omista kehittämishankkeista
9. vastata joukkoliikenteen kehittämisestä
10. vastata kunnan markkinoinnista
11. valmistella kunnanhallitukselle lausunnot maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista, valtateiden tiesuunnitelmista ja ympäristövaikutusten arviointihankkeista.

Toimivalta

Kehittämisjaosto päättää seuraavista asioista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

1. visiosuunnitelmien, kaavarunkojen ja vastaavien laatiminen kehittämissuunnittelun ja maankäytön pohjaksi
2. maankäytön, talonrakennushankkeiden tai muiden kehittämishankkeiden suunnittelukilpailun järjestäminen
3. yhteisiin tai EU:n tukemiin hankkeisiin osallistuminen
4. kunnanhallituksen avustusten myöntäminen yleishyödylliseen toimintaan
5. kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan kehittämisjaoston toimivaltaan kuuluva asia.

Kokoonpano