Konsernijaosto

Tehtävät

Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, työllistämistä, IT-toimintoja ja viestintää.

Konsernijaoston tehtävänä on
1. laatia ehdotuksia strategioiksi sekä 

talous ja konserniohjaus
2. avustaa kunnanhallitusta talouden seurannassa ja valvonnassa
3. valmistella ehdotukset talousarviokehyksiksi
4. vastata hankintatoiminnasta
5. seurata konserniyhtiöiden toimintaa, yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden taloudellisen aseman kehittymistä sekä raportoida kunnanhallitukselle

henkilöstöhallinto ja työllistäminen
6. ellei tästä säännöstä muuta johdu, edustaa kuntaa työnantajana
7. tehdä aloitteita henkilöstöpolitiikan yleiseksi kehittämiseksi
8. paikallisten neuvottelujen käyminen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti
9. kehittää kunnan työsuojelutoimintaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten ja sisäisen työsuojeluorganisaation kanssa
10. valmistella viranhaltijoiden valintaa koskevat asiat kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
11. vastata työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja suunnitelmista kunnassa.

Toimivalta

Konsernijaosto päättää seuraavista asioista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

talous ja konserniohjaus
1. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa
2. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
3. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
4. nimeää kunnan ehdokkaat muiden yhteenliittymien hallituksiin, joiden osakas kunta on

henkilöstöhallinto ja työllistäminen
5. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa
6. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta sekä suositussopimusten hyväksymisestä
7. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset
8. hyväksyy palkkahinnoitteluohjeet sekä palkanlisiä koskevat ohjeet 82. §:n mukaisesti
9. hyväksyy harkinnanvaraisen palkallisen virka- ja työvapaan myöntämisohjeet
10. hyväksyy ohjeet työsopimussuhteeseen ottamisesta
11. valitsee työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan ja työsuojelutoimikuntaan
12. valitsee johtavassa tai sitä vastaavassa asemassa olevat viranhaltijat
sekä
13. valtuuttaa kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ratkaisemaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluva asia.

Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Hallintojohtajan ja talousjohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kokoonpano