Yhdyskuntarakentamisen lautakunta

Tehtävät

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta vastaa kaavoitusasioista, kunnallisteknisistä asioista, kiinteistötoimesta mukaan lukien siivous ja ruokapalvelut, vesihuoltolaitoksesta sekä rakennusinvestoinneista (talonrakennus) ja kunnallisteknisistä investoinneista (julkinen omaisuus).

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta luo edellytyksiä kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tehtävänä on

kaavoitus ja maankäyttö
1. toimia kunnan kaavoitusviranomaisena
2. valmistella yleiskaavoja ja asemakaavoja strategisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti tai, tästä poikettaessa, kehittämisjaoston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti
3. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien asemakaavoista
4. valmistella esitykset maa-alueiden ostosta tai myynnistä
5. valmistella esitykset maapoliittisten pakkokeinojen käyttämisestä 

kiinteistötoimi
6. vastata rakennusten ja tilojen hoidosta ja kunnossapidosta
7. vastata kunnan siivous- ja ruokapalveluista 

kunnallistekniikka, liikenneväylät ja muut tekniset palvelut
8. vastata laitosten, liikenneväylien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden hoidosta sekä kunnossapidosta
9. vastata liikuntapaikkojen ja muiden vapaa-aikatoimintaan tarkoitettujen rakennusten, rakennelmien ja alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
10. vastata maantielain ja yksityisistä teistä annetun lain nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä
11. vastata kunnan tieverkon ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyvistä kunnan tehtävistä
12. vastata yksityisistä teistä annetun lain ja asetuksen nojalla kunnalle kuuluvista tietoimitusasioista
13. vastata niiden yksityisteiden kunnossapidosta, joista kunta on tehnyt kunnossapitosopimuksen
14. toimia kunnan viranomaisena ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla
15. valmistella kunnanhallitukselle ehdotukset yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestykseksi ja yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi sekä tievalaistuksen rakentamiseksi valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti
16. valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot tiesuunnitelmista maantien tai kevyen liikenteen väylän rakentamisesta tai perusparantamisesta
17. vastata tarvittaessa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta öljyvahinkojen torjuntalain nojalla
18. vastata hulevesien hallinnasta

vesihuoltolaitos
19. vastata kunnalle vesihuoltolain nojalla kuuluvista tehtävistä

muut tehtävät
20. vastata kunnan talonrakennuksen ja julkisen omaisuuden sekä vesihuoltolaitoksen investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Toimivalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää seuraavista asioista:

kaavoitus ja maankäyttö
1. maankäyttö- ja rakennuslain 7. §:ssä tarkoitetun kaavoituskatsauksen hyväksyminen
2. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vaikutukseltaan vähäisten kaavojen hyväksyminen
3. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi maankäyttö- ja rakennuslain 60. §:n nojalla
4. asemakaavoitussopimusten tai muiden maankäyttösopimusten hyväksyminen
5. sellaisen korvauksen hyväksyminen, jonka kunta maksaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajalle katualueen tai maan lunastamisesta
6. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajan maksettavaksi määrättävän katualueen korvauksen hyväksyminen
7. kannanottaminen kiinteistönmuodostamislain nojalla kunnalle kuuluviin asioihin
8. ohjeet asuntotonttien ja yritystonttien luovuttamisesta asemakaavoitetuilta alueilta
9. oikeuden myöntäminen kunnan asuntotontin ostajalle myydä rakentamaton tontti edelleen erityisestä syystä
10. kannanottaminen siihen, voiko vuokralainen lunastaa yritystontin
11. ohjeiden hyväksyminen kunnan maa-alueiden vuokralle antamisesta tai kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta

kunnallistekniikka, liikenneväylät ja muut tekniset palvelut
12. asemakaavatien tiepiirustusten vahvistaminen ja asemakaavatien luovuttaminen yleiseen käyttöön
13. kadunpito ja päätökset kadunpidon antamisesta ulkopuolisen tehtäväksi
14. sopimusten hyväksyminen yksityisten teiden kunnossapidosta valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti
15. sopimusten hyväksyminen kunnan hulevesiverkkoon liittymisestä sekä hulevesijärjestelmän toimintaalueen vahvistaminen

vesihuoltolaitos
16. liittymissopimusten hyväksyminen, kun on kyse vesihuoltolaitoksen vahvistetuista toimitusehdoista poikkeavista perusteista
17. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti

muut tehtävät
18. kunnan rakennushankkeita koskevien pääpiirustusten hyväksyminen voimassa oleva talousarvio ja taloussuunnitelma huomioiden, kun hanke perustuu asianomaisen lautakunnan hyväksymiin luonnospiirustuksiin ja huonetilaohjelmaan
19. kunnan talonrakennuksen tai julkisen omaisuuden investointien toteuttamisesta päättäminen kunkin vuoden investointitalousarviota koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kokoonpano