Byggnadsnämnden

Uppgifter

Byggnadsnämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadsnämnden är kommunens bostadsmyndighet enligt lagstiftning om stöd för och utvecklande av bostadsförhållanden.
Byggnadsnämndens uppgifter är
1. att ansvara för byggnadsövervakningen
2. att ansvara för byggnadsrådgivningen och övrig rådgivning inom byggnadstillsynen
3. att övervaka att trafikleder, gator, torg och öppna platser samt parker och ställen utomhus avsedda för vistelse uppfyller kraven på en bra stadsbild samt trivsel
4. att se till att adressangivelse på byggnadsplats sätts upp

Befogenheter

Utöver vad som i övrigt är stadgat eller bestämt beslutar byggnadsnämnden om
1. att bevilja bygglov, åtgärdstillstånd, rivningstillstånd och andra tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen förutom i sådana ärenden där beslutanderätten har delegerats till ledande byggnadsinspektören
2. att avgöra om förutsättningar för bygglov på område i behov av planering
3. att bevilja undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen
4. de ärenden som gäller behov av att inom detaljplaneområde på annans mark anlägga dike, skyddsvall eller sådan pumpstation som krävs för dikning enligt 161a § i markanvändnings- och bygglagen
5. att bevilja statliga bostadslån och räntestödslån.

Sammansättning