Koncernsektionen

Uppgifter

Koncernsektionen bistår kommunstyrelsen i frågor som berör kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, sysselsättning, IT och kommunikation.

Koncernsektionen har till uppgift
1. att bereda förslag till strategier inom ansvarsområdet samt inom ekonomi och koncernstyrning
2. att bistå kommunstyrelsen vid den ekonomiska uppföljningen och kontrollen
3. att bereda förslag till budgetramar
4. att ansvara för upphandlingsverksamheten
5. att följa med verksamheten i koncernbolagen, hur bolagens mål uppfylls och bolagens ekonomiska ställning utvecklas samt rapportera till kommunstyrelsen inom personalförvaltning och sysselsättning
6. att om inte annat anges i denna stadga representera kommunen som arbetsgivare
7. att ta initiativ för att utveckla kommunens personalpolitik
8. att föra lokala förhandlingar enlig lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
9. att utveckla arbetarskyddsverksamheten i samarbete med arbetarskyddsmyndigheter och den interna arbetarskyddsorganisationen
10. att bereda beslut om val av tjänsteinnehavare, då fullmäktige eller kommunstyrelsen besluter om valet
11. att ansvara för kommunens sysselsättningsfrämjande åtgärder och planer

Befogenheter

Koncernsektionen beslutar i följande ärenden, om inte annat är stadgat eller bestämt:


inom ekonomi och koncernstyrning
1. att meddela kommunens åsikt i ärenden som ska behandlas i koncernbolagen
2. att besluta om kommunens representation vid bolagsstämmor och årsmöten samt ge ombuden de
anvisningar som ägarstyrningen förutsätter
3. att utse kommunens kandidater till styrelserna för kommunens dottersammanslutningar
4. att föreslå kommunens kandidater till styrelserna för övriga sammanslutningar, som kommunen är delaktig i


inom personalförvaltning och sysselsättning
5. att besluta i frågor som gäller tjänsteförhållanden och tjänsteinnehavare som regleras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller i annan lag
6. att verkställa tjänste- och arbetskollektivavtalen, att besluta om tillämpning av bestämmelserna i tjänste- och arbetskollektivavtalen samt att godkänna rekommendationsavtal
7. att godkänna lokala tjänste- och arbetskollektivavtal 
8. att godkänna lönesättningsdirektiv samt direktiv för lönetillägg enligt 82 §
9. att godkänna direktiv för beviljande av tjänstledighet eller arbetsledighet enligt prövning
10. att godkänna direktiv för anställning i arbetsavtalsförhållande
11. att utse arbetsgivarens representanter till samarbetskommittén och till arbetarskyddskommissionen
12. att utse de anställda som är i ledande eller självständig ställning
samt
13. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som lyder under kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till koncernsektionens kompetens

Kommundirektören ska leda koncernen och genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som han eller hon ska styra.
Förvaltningsdirektören och ekonomidirektören ska genom aktiv ägarstyrning bidra till förvaltningen och verksamheten i de bolag som de ska styra.

Sammansättning