Samhällsbyggnadsnämnden

Uppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planläggningsärenden, kommunaltekniska ärenden, fastighetsverket inklusive städning och kosthåll, vattentjänstverket samt investeringar i byggnader (husbyggnad) och kommunalteknik (publik egendom).
Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för en utbyggnad av olika kommundelar samt en trivsam och trygg boendemiljö.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter är

inom planläggning och markanvändning
1. att fungera som kommunens planläggningsmyndighet
2. att bereda generalplaner och detaljplaner enligt de målsättningar som anges i den strategiska generalplanen eller, i de fall som avviker från denna, de målsättningar som utvecklingssektionen godkänt
3. att ge kommunens utlåtande om grannkommuners detaljplaner  
4. att bereda förslag om markköp eller försäljning
5. att bereda förslag om användning av markpolitiska tvångsmedel 

inom fastighetsverket
6. att ansvara för skötsel och underhåll av byggnader och lokaler
7. att ansvara för kommunens städservice och kosthållsservice 

inom kommunaltekniken, trafikleder och annan teknisk service
8. att ansvara för skötsel och underhåll av anläggningar, trafikleder, vägbelysning, grönområden, parker och allmänna områden samt kommunalteknik
9. att ansvara för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar och andra byggnader och anläggningar för fritidsverksamhet
10. att ansvara för de uppgifter som hör till kommunen enligt landsvägslagen och lagen om enskilda vägar
11. att ansvara för kommunens uppgifter vid utvecklandet av vägnätet och trafiksäkerhetsförhållandena i kommunen
12. att ansvara för de vägförrättningsärenden som hör till kommunen enligt lagen om enskilda vägar och därtill ansluten förordning
13. att ansvara för underhållet av de enskilda vägar, som kommunen ingått avtal om underhåll för
14. att fungera som kommunens myndighet enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av fordon
15. att för kommunstyrelsen bereda förslag till prioritetsordning för grundförbättring och ytbeläggning av allmänna vägar, byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer 
16. att för kommunstyrelsen bereda kommunens utlåtande om vägplaner för byggande av nya eller grundförbättring av landsvägar och/eller leder för lätt trafik
17. att vid behov ansvara för efterbehandlingen av oljeskador enligt lagen om bekämpning av oljeskador
18. att ansvara för dagvattenhanteringen 

inom vattentjänstverket
19. att ansvara för de uppgifter som hör till kommunen enligt lagen om vattentjänster

övriga uppgifter
20. att ansvara för planering och utförande av kommunens investeringar i husbyggnad, publik egendom samt vattentjänstverket

Befogenheter

Utöver vad i övrigt är stadgat eller bestämt beslutar samhällsbyggnadsnämnden om 

Inom planläggning och markanvändning
1. att godkänna den planläggningsöversikt som avses i 7 § i markanvändnings- och bygglagen
2. att godkänna de planer som enligt markanvändnings- och bygglagen inte har betydande verkningar
3. att enligt 60 § i markanvändnings- och bygglagen bedöma om en detaljplan är aktuell
4. att godkänna avtal om detaljplanering eller annan markplanering
5. att godkänna den ersättning som kommunen betalar till markägare för inlösen av gatuområden samt för inlösen av mark enligt markanvändnings- och bygglagen
6. att godkänna den ersättning som markägare ska betala för ett gatuområde enligt markanvändnings- och bygglagen
7. att ta ställning i ärenden som enligt fastighetsbildningslagen hör till kommunen
8. att godkänna principer för utgivning av bostadstomter och företagstomter på detaljplaneområden
9. att bevilja köpare av kommunal bostadstomt rätt att av särskilda skäl överlåta tomten obebyggd vidare
10. att ta ställning till om arrendetagare kan lösa in företagstomt
11. att besluta om att arrendera ut kommunens markområden eller att hyra upp fast egendom

inom kommunaltekniken, trafikleder och annan teknisk service
12. att fastställa vägritningar för detaljplaneväg och upplåta detaljplaneväg till allmän användning
13. att besluta om gatuhållning samt besluta om att överlåta gatuhållning till utomstående
14. att godkänna avtal om underhåll av enskilda vägar enligt av fullmäktige fastställda grunder
15. att godkänna avtal om anslutning till kommunens dagvattenledningsnät samt fastställa verksamhetsområde för dagvattensystem

Inom vattentjänstverket
16. att godkänna avtal om anslutning till kommunens vattentjänstverk då det är fråga om grunder som avviker från fastställda leveransvillkor
17. att fastställa vattentjänstverkets verksamhetsområde enligt av fullmäktige godkända principer 

Övriga uppgifter
18. att godkänna huvudritningar för kommunens husbyggnadsprojekt, vilka baserar sig på skissritningar och rumsprogram som godkänts av respektive nämnd och med beaktande av fullmäktiges beslut om investeringsprogram i gällande budget och ekonomiplan
19. att besluta om att förverkliga kommunens investeringar i husbyggnad eller publik egendom enligt fullmäktiges beslut om investeringsbudget för respektive år

Sammansättning