Utvecklingssektionen

Uppgifter

Utvecklingssektionen bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.
Utvecklingssektionen har till uppgift

1. att bereda ett förslag till styrdokument, som baserar sig på Korsholmsstrategin, den strategiska generalplanen och övriga av fullmäktige godkända styrdokument och som beaktar serviceutbudet i kommunen; fullmäktige behandlar styrdokumentet i samband med budgeten så att styrdokumentet förnyas åtminstone vart annat år
2. att ansvara för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt kommunens strategiska markpolitik
3. att samordna kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i ekonomiplanens investeringsprogram
4. att ansvara för kommunens näringslivspolitik
5. att ansvara för utvecklingen av skärgården, turismen och landsbygdsnäringarna
6. att årligen för fullmäktige bereda förslag till planläggningsprogram för de kommande fem åren
7. att godkänna målsättningar för markanvändningen som grund för sådana markanvändningsplaner (generalplan eller detaljplan), som avviker från den strategiska generalplanen eller andra generalplaner
8. att ansvara för kommunens egna utvecklingsprojekt
9. att ansvara för kollektivtrafikens utveckling
10. att ansvara för marknadsföringen av kommunen
11. att för kommunstyrelsen bereda utlåtanden om landskapsplanering, grannkommuners generalplaner, vägplaner för riksvägar samt om miljökonsekvensbedömningsprojekt

Befogenheter

Utvecklingssektionen besluter i följande ärenden såvida annat inte är stadgat eller bestämt:

1. att besluta om att göra upp visionsplaner, stomplaner och motsvarande som underlag för utvecklingsplanering och markanvändning
2. att besluta om att ordna planeringstävling för markanvändning, husbyggnadsprojekt eller andra utvecklingsprojekt
3. att besluta om att delta i gemensamma och/eller EU-stödda projekt
4. att besluta om att bevilja understöd för allmännyttig verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde
5. att befullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder kommunstyrelsen att avgöra ärenden som hör till utvecklingssektionens kompetens.

Sammansättning