Nähtävillä olevat kaavat


Kaavat, joista voit jättää mielipiteesi/muistutuksen

HUOMIO!  Karperö-Singsbyn osayleiskaava tulee nähtäville 29.5.-27.6.2017

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 601 (rakennustoimisto)

Nähtävillä: 10.–23.5.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Marika Häggblom, kaavoitusinsinööri
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Koivulahden oppimiskeskus 
Nähtävillä: 9.5.–7.6.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Anne Holmback, kaavoittaja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vanhankaupungintien asemakaava, Sepänkylä

Nähtävillä: 9.5.–7.6.2017
Kaavaluonnos on nähtävillä (MRA 30. §).
Yhteyshenkilö: Martina Bäckman, kaavoittaja
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuuunnitelma
Liite 2 Seurantalomake

Mielipide/muistutuslomake


Kenttätöitä Koivulahdessa

Mustasaaren kunta tekee yhteistyönä Riitta Jaakkolan kanssa maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnin Koivulahdessa osayleiskaavaa varten.
Inventointi tehdään 6.3.–30.6.2017.

Mustasaaren kunta / Barbara Påfs, puh. 06 327 7175

Inventointialue on kasvava taajama maaseutuympäristössä noin 9 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen. Koivulahden keskusta, sen ydinkeskustaa ympäröivät alueet ja Kosköntien varsi kylän poikki on suurelta osin asemakaavoitettu. Inventointialueella on laajoja avoimia peltomaisemia mutta myös rakentamattomia metsäalueita. Idässä inventointialue rajautuu Kyrönjokeen ja Lappsundsån-jokeen. 

Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan osa alueesta sisältyy kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen.Alue kuuluu Koivulahden kirkonseutuun ja Kyrönjoen kulttuurimaisemaan (rky 101).

Osa alueesta on myös valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

-       Moippevägenin kiviaidat

Maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnista tulee käydä ilmi seuraavaa:

  • Historiikkia eli minne ja miten kylä syntyi.
  • Aiemmin inventoidut kohteet käydään läpi, ja kaikkien kohteiden tiedot päivitetään. Nyt laadittava investointi korvaa aiemmin laaditun rakennusinventoinnin.
  • 1950- ja 1960-luvulla sekä tätä myöhemmin rakennetut rakennukset, joilla on historiallista, arkkitehtonista tai ympäristöllistä arvoa.
  • Historian, rakennushistorian, kylämiljöön tai maiseman kannalta arvokkaat talot, taloryhmät, miljööt ja kulttuuriympäristöt.
  • Maisemalliset erityispiirteet ja maisemakuvan kannalta arvokkaat alueet.
  • Kuvia ja valokuvia inventointikohteista, ympäristöistä ja maisemista.
  • Yleiskarttoja, joihin inventointikohteet ja maisemakohteet on merkitty.
  • Onko alueella ympäristöjä tai maisemia, joita tulisi suojella, ja mihin suojelutarve perustuu.
  • Suosituksia osayleiskaavoitusta varten inventoinnin tulosten/johtopäätösten perusteella.