Rusmedelsförebyggande teamet

Rusmedelsförebyggande arbete i Korsholms kommun

Enligt Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet 5§ ansvarar kommunen för att organisera det förebyggande rusmedelsarbetet inom sitt område. 

Från och med i år 2020 finns ett rusmedelsförebyggande arbetsteam i kommunen. Teamet består av en rusmedelsförebyggande koordinator och en rusmedelsförebyggande ungdomsinformatör. I Korsholm har man valt att det förebyggande arbetet skall ha fokus på barn och unga.

Enligt THL avser rusmedelsförebyggande arbete verksamhet för att förebygga och minska de skador som riskkonsumtion av alkohol, användning av droger och tobaksprodukter samt skadligt penningspel orsakar. Syftet med arbetet är att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet, de grundläggande fri-och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna” (THL, 2017).

Teamet har i uppgift att:

  • Leda kommunens rusmedelsförebyggande arbetsgrupp
  • Sörja för uppföljningen av och informationen om rusmedelsläget i kommunen
  • Föreslå och främja åtgärder samt fungera som samordnande länk för det förebyggande rusmedelsarbetet inom kommunförvaltningen, särskilt inom social- och hälsovården samt bildnings-, idrotts-, och ungdomsväsendet
  • Samordna och planera långsiktigt preventivt arbete inom skolvärlden där många aktörer aktiveras
  • Se till att enskilda personer och grupper erbjuds information om rusmedelsskador och om hur de kan minskas
  • Ordna informationskvällar för föräldrar samt sprida rusmedelsförebyggande information på föräldramöten
  • Öka och stödja kunskaperna om åtgärder för förebyggande av rusmedelsskador inom kommunens uppgiftsområden som berör barn och unga
  • Planera och sprida information om föreläsningar och skolningstillfällen för elever, studerande, kommunens personal och vårdnadshavare
  • Samverka med myndigheter på landskaps och lokal nivå
  • Utveckla och uppdatera strategiska planer

Rusmedelsförebyggande koordinatorn fungerar som konsult i missbruksfrågor. Samarbetet sker med elev- och studerandevården, bildningen, socialen och vårdnadshavarna samt ungdomsledarna och uppsökande ungdomsarbetarna i kommunen.

Ta gärna kontakt!

Kontaktuppgifter:
Rusmedelsförebyggande koordinator
Nina Herrgård tfn 044 424 9150 (må–to) eller nina.herrgard@korsholm.fi

Rusmedelsförebyggande ungdomsinformatör
Hannah Skogström tfn 044 727 7391 eller hannah.skogstrom@korsholm.fi