Socialvårdens registerbeskrivningar

Den registeransvarige ska enligt Personuppgiftslagen § 10 göra upp registerbeskrivning över alla sina personregister. I registerbeskrivningen ska följande ingå

  • den registeransvariges namn och kontaktinformation
  • ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  • en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa
  • vart uppgifter i regel lämnas ut och om uppgifter sänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • en beskrivning av principerna för skyddet av registret

Den registeransvarige ska hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig.

Enligt personuppgiftslagen har alla rätt till insyn om information som lagrats om en själv i personregister avgiftsfritt en gång per år. Begäran om insyn görs på blanketten Begäran om registerinformation. Blanketten sänds till Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Klientregister för närståendevården
Klientregister för hemservicen
Klientregister för serviceboenden
Klientregister för Solgård kortvård
Vårddokumentation hemservice
Vårddokumentation, serviceboende
Vårddokumentation, Solgård kortvård
RAI hemservice
RAI serviceboende
Register för fakturering, hemservice, Aspgården, Solhörnan och Helmiina
Register för fakturering, Solgård och Elvira
Register för fakturering, närståendevård
Register över barnskyddsanmälningar
Register över placerade barn
Register för familjearbete
Register för barnatillsyn
Register över klienter inom handikappservicen
Register över klienter inom specialomsorgen
Register för utkomststöd
Register för missbrukarvården
Register för familjerådgivningen
Register över privata momsfria socialserviceproducenter