Hoivalautakunnan johtosääntö

Tulee voimaan 1.1.2009

Korjattu versio tulee voimaan 1.5.2013

1 § Toimiala
Hoivalautakunnan toimiala määritellään 1.11.2007 allekirjoitetussa puitesopimuksessa, jossa
Mustasaaren kunta, Oravaisten kunta ja Vöyri-Maksamaan kunta ovat sopineet yhteistoiminta-alueen
muodostamisesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
(169/2007, puitelaki) mukaisesti.
Mustasaaren kunta on isäntäkunta ja toimii hoivalautakunnan hallintoyksikkönä.

2 § Hoivalautakunnan kokoonpano
Hoivalautakunnan kokoonpano käy ilmi puitesopimuksesta.

3 § Kokoukset
Kokousmenettelystä määrätään Mustasaaren kunnan hallintosäännössä.
Hoivalautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaikissa sopimuskunnissa kuntalain
63. ja 77. §:n nojalla.
Sopimuskuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hoivalautakunnan kokouksissa.
Hoivalautakunta päättää muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta hoivalautakunnan kokouksissa.
Hoivalautakuntaan ei nimetä Mustasaaren kunnanhallituksen edustajaa.

4 § Esittely
Hoivalautakunnassa asiat käsitellään ja ratkaistaan tehtäväalueiden vastaavien viranhaltijoiden
esittelystä. Hoitoa koskevat asiat esittelee ylilääkäri ja hallintoasiat esittelee
terveysjohtaja.
Esittelijän ollessa estynyt tai esteellinen esittelijänä toimii tämän sijainen.
Hoivalautakunta voi myös yksittäisessä tapauksessa ja erityisistä syistä päättää, että asia
ratkaistaan puheenjohtajan selvityksen perusteella.

5 § Hallinto
Hallinnollisesti hoivalautakunta on isäntäkunnan voimassa olevien määräysten alainen.
Hoivalautakuntaan sovelletaan isäntäkunnan hallintosääntöä ja muita hallintorutiineja koskevia
johtosääntöjä, henkilöstöpolitiikkaa ja tilintarkastusta siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa
tämän johtosäännön tai yhteistyösopimuksen kanssa.

6 § Hoivalautakunnan tehtävät
Hoivalautakunnan kansanterveystyötä ja sosiaalitoimea koskevat tehtävät määritellään
puitesopimuksessa ja erillisessä sopimuksessa.
Hoivalautakunta voi hoitaa myös muita tehtäviä, jotka voimassa olevan lainsäädännön
mukaan kuuluvat terveydenhuoltoon. Hoivalautakunta voi myös hoitaa muita sopimuskuntien
sopimia yhteisiä tehtäviä, jotka eivät lain tai asetusten nojalla kuulu viranomaiselle.

7 § Päätösvalta
Hoivalautakunta päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkanimikkeiden
muuttamisesta sekä virkojen kelpoisuusvaatimuksista.
Hoivalautakunnan yleisistä tehtävistä ja päätösvallasta määrätään hallintosäännön 81. §:ssä.

8 § Viranhaltijoiden valinta
Hoivalautakunta valitsee seuraavat viranhaltijat toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen:
Terveysjohtaja
Ylilääkäri
Apulaisylilääkäri (2 virkaa)
Johtava hammaslääkäri
Johtava hoitaja
Hallinnollinen hoitaja
Osastonhoitaja (2 virkaa)
Tehtäväalueen vastuuhenkilö valitsee muut toistaiseksi palkattavat viranhaltijat sekä määrä-
aikaiset viranhaltijat, kuitenkin korkeintaan yhdeksi vuodeksi.
Hoivalautakunta päättää, mitkä viranhaltijat toimivat tehtäväaluevastaavina ja mitkä
tulosyksikkövastaavina.

9 § Työntekijöiden valinta
Työsopimussuhteiset työntekijät valitsee tulosyksikkövastaava tai osastonhoitaja.

10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Määräykset asiakirjojen allekirjoittamisesta käyvät ilmi hallintosäännön 7. §:stä.

11 § Muut määräykset
Tätä johtosääntöä sovelletaan ensimmäisenä ennen isäntäkunnan muita johtosääntöjä.
Tämä johtosääntö velvoittaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007)
mukaisen yhteistoiminta-alueen perustamista koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittaneita
sopimuskuntia sopimuksessa sovitun laajuisena sopimuksen voimassaoloajan.
Sopimuksen myötä isäntäkunta saa oikeuden neuvotella, edustaa ja toimia kolmannen osapuolen
kanssa sopimuskuntien lukuun tässä johtosäännössä määrätyissä asioissa.